Vedtekter for Butterfly Friends 2018-05-15T18:30:01+00:00

Vedtekter for Butterfly Friends

 §1 Navn

Foreningens navn er Butterfly Friends.

 §2 Formål

Butterfly Friends har som formål å bidra til gjensidig utvikling og forståelse gjennom vennskap. Alt arbeid er basert på likeverdighet og respekt. Vi ønsker å dele kunnskap og ressurser og dermed bidra til utvikling gjennom bygging av skoler og helsesentre, skoleundervisning, drift av skoler og helsesentre, samt medmenneskelig forståelse gjennom ulike prosjekter.

§3 Organisatorisk tilknytning

Butterfly Friends er en frittstående og upolitisk forening. Det er et nært samarbeid mellom styret, faddere, medlemmer og landsbyene foreningen engasjerer seg i.

§4 Medlemmer

Det er bare faddere som kan være medlemmer av foreningen.

Alle faddere blir automatisk medlem av Butterfly Friends, med mindre den enkelte fadder ikke ønsker å være medlem.

§5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Foreningen skal ha en valgkomite på tre (3) medlemmer som skal velges for to (2) år av gangen. Det velges samtidig hvem av de tre (3) som skal være leder.

Valgkomiteen skal arbeide selvstendig og uavhengig av foreningens styre. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke inneha andre verv i foreningen.

Valgkomiteen har som oppgave å legge frem forslag for årsmøtet om nye kandidater til valg til styret. Forslaget skal inneholde en presentasjon av kandidater og informeres om som vedlegg i innkallelsen til årsmøtet.

I tillegg til kandidater innstilt av valgkomiteen kan det under årsmøtet komme benkeforslag som stilles direkte fra medlemmene.

§6 Fadderbidrag

Fadderbidrag fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer som skylder fadderbidrag for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

Styret plikter å gi fadder beskjed om avsluttet skolegang så snart styret mottar informasjon om dette. Fadderskapet skal i slike tilfeller stoppes, og det månedlige fadderbeløpet skal tilbakeføres fra og med den etterfølgende måneden etter at skolegangen ble avsluttet.

 §7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Butterfly Friends er en forening som kun er basert på frivillig innsats.

 §8 Årsmøte

Årsmøte som holdes hvert år i april måned er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, og kunngjøres på foreningens nettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Agenda for årsmøtet må være tilgjengelig for medlemmene senest 10 dager før årsmøtet på foreningens nettsider. Faddere som ikke har mottatt fullstendig saksliste pr. e-post, også det senest 10 dager før årsmøtet, kan henvende seg til styrets leder for å få tilsendt fullstendig saksliste pr. post eller pr. e-post.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Fullmakten skal være skriftlig (original), og hvor det tydelig fremkommer hva det gis fullmakt til. Fullmakten skal være datert og signert av fullmaktsgiver. En stedfortreder (behøver ikke være medlem) kan kun representere en (1) fadder gjennom fullmakt på årsmøtet. Fullmakten skal leveres møteleder straks denne er valgt.

 §9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt møteleder. Møteleder behøver ikke å være medlem av Butterfly Friends.

§10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som avgitt.

Valg foretas skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 §11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver:

1.Konstituering

Valg og godkjenning av møteleder

Valg og godkjenning av referent

Valg og godkjenning av to (2) medlemmer til å underskrive protokoll

Godkjenning av innkalling til møte

2. Behandle foreningens årsberetning

3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand

4. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer

5. Fastsette det månedlige beløpet fra faddere

6. Vedta foreningens budsjett

7. Valg av styret

8. Valg av valgkomite

Styrets leder velges for 1 år av gangen. Styrets leder kan ikke være daglig leder. Styrets leder behøver ikke være medlem av foreningen. De øvrige styremedlemmene, samt medlemmene av valgkomiteen, velges for 2 år av gangen. Det tilstrebes kontinuitet i styret ved at alle ikke er på valg samtidig.

 §12 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§13 Styret

Butterfly Friends ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av leder, nestleder, og mellom 2-5 styremedlemmer.

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  4. Representere foreningen utad.

Styret kan ikke:

Vedta nybygg, store vedlikeholdsarbeider, eller utvidelse av elevtallet, uten at dette er godkjent på årsmøtet eller på et ekstraordinært årsmøte.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styremøtene kan avholdes pr. telefon, skype eller lignende.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Møteleder er styrets leder eller nestleder hvis styrets leder ikke er til stede. Er verken styrets leder eller nestleder til stede utpeker styrets leder hvem som skal være møteleder.

 §14 Grupper /avdelinger

Butterfly Friends kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Butterfly Friends årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For lokallag/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Butterfly Friends, og lokallag/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Butterfly Friends utad uten styrets godkjennelse.

§15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§16 Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)

Oppløsning av Butterfly Friends kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Butterfly Friends. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 15.

 

 

 

 

 

Vedtatt på stiftelsesmøtet 26. februar 2003. Endret på årsmøtet 5. april 2011. Endret på årsmøtet 23. april 2018.